понеделник, 17 юни 2024 г.

Nabil Gad from Alexandria, Egypt, shares... 


Please, introduce yourself in several words…

My name is Nabil Gad. I am a German and Bulgarian tour guide, I live in Alexandria. I’m married and I have three kids.


Моля, представи се накратко...

Казвам се Набил Гад, и съм екскурзовод на немски и български език. Живея в Александрия, Египет, женен съм и имам три деца.

 

What was the best period in your life so far?

 The best period in my life was when I began in 1999 my work as German Tour Guide because I love my work sooooo much.


Кой беше най-хубавият период в живота ти досега?

Той бе, когато започнах да работя като екскурзовод на немски език през 1999-та, защото наистина много обичам своята работа. 


And what is the most difficult thing you have experienced?

The most difficult things I had are the death of my father when I was eleven years old, the death of my sister when I was 17 and the death of my brother because of cancer about 11 years ago.


 А кои са най-трудните моменти, които си преживявал?

Смъртта на моя баща, когато бях на 11-годишна възраст, смъртта на сестра ми, когато бях на 17 и смъртта на брат ми, заради раково заболяване, преди около 11 години.


What do you believe in?

I believe in God


В какво вярваш?

В Бог.

 

Do you believe in people?

I love and believe in myself and I love people in general.

I have a lot to do that's why I don't have time to waste in troubles or problems with others.


Вярваш ли в хората? А в себе си?

Да, обичам и вярвам в себе си и обичам хората, като цяло. Има много неща, които трябва да върша и затова нямам време за губене в разправии и проблеми с другите...


What are you hoping for?

I hope only to live my life in peace.


На какво се надяваш?

Само на това да живея живота си в мир.


Is there something important that you don't have enough time for?

When I want to achieve important thing I give myself enough time to do it and I don't allow to anything to stop me.

 

Има ли нещо важно, за което не ти достига времето?

Когато искам да постигна нещо важно, аз си давам достатъчно време, за да го направ и не позволявам на нищо да ме спре.


Do you regret anything in the past?

I don't regret anything in the past because I’m in peace with my past and present time.


Съжаляваш ли за нещо в миналото?

Не съжалявам за нищо, защото съм в мир с моето минало и настояще.


Is forgiveness important in your life?

I don't like to have enemies in general that's why I prefer to forgive.

 

Важна ли е прошката в твоя живот?

Не обичам да имам врагове, по принцип, и затова предпочитам да прощавам.


Do you live more in the past, in the present or in the future in your thoughts?

I take from past the lessons, enjoy my present as much as possible and I think only positive about the future.


Повече в миналото, в настоящето или в бъдещето живееш, в мислите си?

Взимам от миналото уроците, радвам се на настоящето, колкото може повече, и мисля само положително за бъдещето.
 

Do you like the time that we’re living in?

I like the time that we live in because as long as my small family, big family (my relatives) and close friends are fine – then I am fine also. 


Харесваш ли времето, в което живеем?

Да, защото - докато моето малко и по-голямо семейство, и близките ми приятели са добре - аз също съм добре.


Is there a trip that you cherish the most?

My favourite trip is visiting Bulgaria one day.


Има ли пътуване, на което държиш много?

Да, мечтаното ми пътуване е до България, един ден.

 

Do you love Life? What does it mean to you now? Describe it in three words...

I love life for sure. I call it journey and I decided to enjoy it. Life is Inner Peace.


Обичаш ли Живота? Какво е той за теб сега? Опиши го с три думи...

Обичам живота със сигурност. Наричам го пътуване и реших да му се насладя. Животът е Вътрешен Мир.


Which are the most beautiful views for you?

The most beautiful views for me are the sea and the green places.


Кои са най-красивите гледки за теб?

Морето и местата със зеленина. 


Where do you feel best, like "at home"?

I feel at home when I sit with my close friends.


Къде се чувстваш най-добре, като "у дома"?

У дома се чувствам, когато седя някъде с моите близки приятели. 


What gives you strength to move forward in difficult times?

I live through Positivity and Hope and they are the sources of my Strength.

 

Какво ти дава сили да продължаваш напред в трудни времена?

Живея чрез Положителното отношение и Надеждата и те са източниците на моята Сила.


Which people have given you the greatest support?

My family and my close friends are my support.

 

Кои хора са ти оказвали най-голяма подкрепа?

Моето семейство и моите близки приятели.


Do you want to change something in yourself?

I am satisfied with myself, that's why I don't want to change.


Искаш ли да промениш нещо в себе си?

Доволен съм от себе си и затова не искам да се променям. 


Are you afraid of death? Do you believe in Life After death?

I am not afraid of death because I believe that one day we leave. We are just travellers through short amazing Journey. I believe in life after death.

 

Страхуваш ли се от смъртта? Вярваш ли в Живота след нея?

Не се страхувам от смъртта, защото вярвам, че един ден ние напускаме. Ние сме само пътешественици, изживяващи кратко, вълнуващо Пътуване. Вярвам в живота след смъртта.


What makes you feel alive?

The presence of my family, my close friends and enjoying my journey makes me feel alive.


Какво те кара да се чувстваш жив?

Присъствието на моето семейство и моите близки приятели, както и наслаждаването на моето пътуване.

 

What is the good thing someone did for you that you will not forget?

I will never forget a Bulgarian lady who sent to me Bulgarian books at the beginning of learning Bulgarian language.


Кое е доброто, което някой е сторил за теб и няма да забравиш?

Няма никога да забравя една дама от България, която ми изпрати книги на български език, когато започвах да го уча.
 

If you could hug someone that you can't - who would it be?

If I could hug someone who I can't – it would be my father who died when I was just 11 years old. It was very very early for me to lose big amount of his kindness and warmth.


Ако можеш да прегърнеш някого, когото не можеш сега - кой би бил това?

Бих прегърнал баща си, който почина, когато бях едва на 11 години. Бе твърде, твърде рано за мен да загубя неговата топлота и неговото мило отношение.

 

Do you have inner peace?

Yes, I have Inner Peace


Имаш ли вътрешен мир?

Да, имам.

 

What is happiness for you?

When I, my family, close friends and beloved ones are fine and healthy – this means Happiness for me.


Какво е щастието за теб?

Когато аз, семейството, близките ми приятели и любими хора са добре и здрави - това е Щастие за мен.


Describe a perfect day...

A perfect day for me means spending the whole day enjoying the beauty of Nature.


Какъв е един съвършен ден, според теб?

Съвършеният ден за мен означава да прекарам целия ден, наслаждавайки се на красотата на Природата. 


What advice would you give, based on your life experience, to a child or to other people in general?

My advice for others is to love life, ignore all negative things or negative people, be satisfied with what you have in your hands, forgive always and never waste your time in hating or envying others to move on.


Какъв съвет би дал на едно дете или на другите хора въобще?

Моят съвет към другите е да обичат живота, да не обръщат внимание на негативните неща и хора, да са доволни от това, което имат, винаги да прощават и никога да не хабят времето си в омраза или завист, за да продължават напред.

 

Is there a question that you are afraid of?

I am not afraid of any questions.

 

Има ли въпрос, от който се боиш?

Не се боя от никакви въпроси.


What can make you cry?

I am a sensitive person. I cry when I lose member of my family or close friends, when I see people who I know or I don't know suffering or even a sad scene in a film but also, at the same time, I can face hard times.


Какво може да те разплаче?

Аз съм чувствителен човек. Плача, когато загубя някой от семейството си или от близките си приятели, когато видя някой, който познавам или не познавам, да страда, или дори на тъжни сцени на филми, но същевременно мога да се справям в трудни времена.


What can make you smile?

Sitting with my family makes me smile, sitting with my close friends makes me smile, enjoying my work, especially with my Bulgarian groups, makes me smile and even simple things make me smile.

 

Какво може да те накара да се усмихнеш?

Това да седя с моето семейство, с моите приятели, да се наслаждавам на своята работа, особено с групи туристи от България, и дори прости, малки неща...


If you imagine your life as a puzzle, at what level is it fulfilled? Are there any pieces missing to make it whole and complete?

My puzzle is complete because I’m satisfied with my past and my present, and I live with hope for wonderful Tomorrow.


Ако си представиш живота си като пъзел - доколко е подреден той? Има ли липсващи парчета или е цял и завършен?

Моят пъзел е завършен, защото съм доволен и в мир със своето минало и настояще, и живея с надежда за прекрасно Утре.


What do you value most in your life?

I value so much my family and close friends.


Какво цениш най-много в живота си?

Най-много ценя семейството и приятелите си.


What do you feel most grateful for?

I’m grateful for everything that I have in my hands; grateful for all the gifts which I have.


За какво чувстваш най-голяма благодарност? 

Благодарен съм за всичко, което имам в живота си, за всички дарове, които съм получил.The photos are from Nabil Gad
* Снимките са от личен архив на Набил 


P.S. Заповядайте в групата във Фейсбук, посветена на работата му като екскурзовод - "Любимите на Ехнатон и Нефертити":Няма коментари:

Публикуване на коментар